Игри

Информация за страница Съединение

По-голямата част от населението на град Съединение изповядва източното православие. За това има много доказателства, но две от тях са най-ярки. На първо място това е архитектурата на храмовете. Още по-значимо е обстоятелството, че те са до една строени в годините на робство и са вкопани в земята. На 23 август 1838 година султан Махмуд разрешава на местното население да извърши ремонт на църквата Св. Георги. В началото на април следващата година църквата е завършена окончателно и официално осветена. В допълнение към това значимо събитие на входа на църквата е поставена мраромна плоча с надпис. В околните на града села също има църкви, в които населението свободно да изповядва своите религиозни убеждения. Например в село Павище е църквата Св. Троица, която е тържествено осветена на 23 октомври 1898 година. Свети Георги Победоносец се намира на територията на село Малък Чардак и е построена в края на 20-те години на 20-ти век – през 1928 година. Тъй като е строена след Освобождението, не е вкопана в земята.

   Частният бизнес е този, който изпълнява ролята на двигател по отношение икономическото развитие на Съединение. Не малък ареал продължава да заема водещо място в икономиката както в наши дни, също така и отпреди доста години. Той се обуславя допълнително от специфичния характер на природата, които са налице навсякъде в околността. Огромен е броят на ТКЗС-тата, които започват да се строят в периода между 1948-58 година. Животновъдството и растениевъдството също намират добра почва за развитие, но това са предимно фирмите от частния сектор. Вътрешният пазар по традиция предлага качествени домати и пипер – червен и зелен. Тъй като отглеждането на животни е вторият основен отрасъл за икономиката на града, той има решаващо значение за препитанието на местното население. Във фермите от частен характер се отглеждат различни животни, като освен това отглеждането им се концентрира в стопанства от дребен личен характер. Говедовъдството и овцевъдството пък са двата подотрасъла на живтонвъдството, като първият от тях дори има своята алтернатива в лицето на козевъдството. Като цяло отглеждането на животни на територията на града и региона може да се определи като дейност, която има екстензивен характер. Готмар ЕООД е ключово предприятие за промишлеността, основано още през 1992 година.

   В община Съединение културните инстутуции са представени само от читалищата. Общо десет са те на брой, като също така има и сбирка с музеен характер. Развитието и обогатяването на културния живот, запазването на родните традиции и обичаи и формирането на етническата и религиозна толерантност са само част от най-важните функции, които читалищата се опитват да развият и да направят от местното население хора с утвърдено българско самосъзнание. От местните обичаи си струва да се спомене Кумата, който се провежда на 23 и 24 април. По своя характер този обичай е уникален и се отличава от всички останали лазарски традиции. Разликите са предимно в костюмите и начина на провеждане. Костюмите имат строга автентичност и се предават от поколение на поколение. Обичаят Куди пък се провежда през зимата и е мъжки, отразяващ отношението на момчетата към труда. Състои се в обикаляне на къщи на моми, за да се демонстрира желанието за труд и готовност за борба с турския поробител.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker